REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU GOPAY24.pl

Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady korzystania z systemu GoPay24.pl

 

§1 DEFINICJE

 1. System GoPay24.pl – system informatyczny za pomocą, którego Klient składa dyspozycje w zakresie dokonywania płatności za określone usługi i towary.
 2. Spółka – (dalej: GoPay) Spółka z siedzibą w Warszawie przy ulicy Aleja Jana Pawła II 27, NIP: 5272717938, Regon 147335255, która jest właścicielem Systemu GoPay24.pl
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która wyraziła chęć składania dyspozycji zakupu biletu za pomocą Systemu GoPay24.pl
 4. Płatność – jest to wniesienie opłaty za usługę lub towar w miejscach określonych przez GoPay .
 5. Rozliczenie transakcji – przepływ środków pieniężnych pomiędzy Klientem a podmiotem świadczącym usługę lub sprzedaż towaru, które jest realizowane przez eCard w wyniku dyspozycji złożonej w Systemie GoPay.
 6. Partner – to przedsiębiorca będący organizatorem lub operatorem publicznego transportu zbiorowego, który świadczy usługi lub sprzedaje towary na rzecz Klientów oraz przyjmuje płatności od Klientów za pomocą Systemu GoPay.
 7. Autoryzacja Transakcji – sytuacja, w której klient wyraził zgodę na wykonanie transakcji płatniczej w systemie GoPay24.pl (przelewem, kartą płatniczą, portfelem elektronicznym)
 8. Portfel elektroniczny Mastercard– program prowadzony przez system kart płatniczych MasterCard, umożliwiający utworzenie wirtualnego portfela, pozwalającego na opłacanie transakcji w internecie przy użyciu przypisanych do portfela kart płatniczych.
 9. Portfel elektroniczny V.me – program prowadzony przez system kart płatniczych VISA, umożliwiający utworzenie wirtualnego portfela, pozwalającego na opłacanie transakcji w internecie przy użyciu przypisanych do portfela kart płatniczych.
 10. BOK – Biuro Obsługi Klienta GoPay
 11. Karta Płatnicza karta płatnicza w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. ousługach płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz. 1175, z późn. Zm.)
 12. uPaid – spółka uPaid sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Cząstkowskiej 14, będąca Partnerem organizacji płatniczej MasterCard i posiadająca certyfikaty uprawniające do gromadzenia danych Kart Płatniczych, z wyłączeniem numerów CVC2/CVV2.
 13. Numer CVC2/CVV2 – trzycyfrowy numer znajdujący się z tyłu karty płatniczej, służący do autoryzacji transakcji dokonywanych z jej użyciem, bez fizycznego przedstawienia karty płatniczej.
 14. mPIN- kod definiowany przez użytkownika karty, Kod służy Klientowi do potwierdzania Transakcji w systemie MasterPass oraz V.me by Visa
 15. eCard- spółka eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 11 będąca agentem rozliczeniowym w rozumieniu ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych, przeprowadzająca autoryzacje i rozliczenia płatności dokonywane z użyciem Karty Płatniczej.
 16. Przelewy – są jedną z form płatności online realizowanych przez eCard S.A. Usługa ta polega na udostępnieniu klientowi możliwości łatwego przyjęcia płatności online za pomocą przelewów bezpośrednich realizowanych z poszczególnymi bankami.

a) ePrzelewy:

• Płacę z inteligo (inteligo) • mTransfer (mBank)
• MultiTransfer (MultiBank) • Płać z Nordea (Nordea)

• Przelew24 (Bank Zachodni WBK) • Przelew z BPH (Bank BPH)
• Płacę z iPKO (PKO BP)
• Pekao24Przelew (Bank Pekao)

• Płacę z Citi Handlowy (CitiBank Handlowy) • PayWay Toyota Bank (Toyota Bank)
• MeritumBank Przelew (Meritum Bank)
• Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska)

• Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank)
• Millennium – Płatności Internetowe (Bank Millennium) • Płać z ING (ING Bank Śląski)
• Credit Agricole Bank Polska S.A.
• Eurobank płatność online (Euro Bank S.A.)
• db Transfer (Deutsche Bank Polska S.A.)

b) Przelewy półautomatyczne:

• Deutsche Bank Polska S.A.

• Plus Bank S.A.
• Kredyt Bank S.A.
• Raiffaisen Bank Polska S.A.

• Bank Pocztowy S.A.

• Bank Spółdzielczy we Wschowie

c) Usługa portfela elektronicznego

• MasterPass
• V. me by Visa

§2 REALIZACJA USŁUGI

 1. System GoPay24.pl – umożliwia dokonanie zakupu biletu okresowego w postaci zapisu elektronicznego. System umożliwia wybór organizatora transportu zbiorowego, rodzaju biletu, taryfy, przewoźnika.
 2. Zapis elektroniczny uprawniający do przejazdu w postaci biletu zawiera wszystkie niezbędne dane wymagane przy kontroli biletów realizowanej przez kontrolerów wyznaczonych przez przewoźnika, organizatora realizującego przejazd środkami komunikacji miejskiej, podmiejskiej, międzygminnej do którego uprawnia zakupiony w systemie bilet. Każdorazowo w przypadku kontroli biletu klient jest zobowiązany do okazania biletu w jednej z możliwych postacia)
  1. Wydruku;
  2. Zapisu elektronicznego w telefonie lub innym urządzeniu przenośnym.
 3. GoPay poprzez System GoPay24.pl z wykorzystaniem usług rozliczeniowychświadczonych przez eCard umożliwia Klientowi wnoszenie opłat u Partnerów.

§3 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Korzystanie ze świadczonej przez GoPay usługi i składanie dyspozycji płatności przez Klienta musi być poprzedzone akceptacją regulaminu.
 2. GoPay nie ponosi odpowiedzialności za jakość towarów i prawidłowość wykonania usług, które świadczy lub sprzedaje dany Partner.
 3. GoPay zastrzega sobie prawo oraz możliwość ograniczenia dostępu do świadczonych usług, będących wynikiem prowadzenia prac serwisowych lub siły wyższej
 1. W przypadku braku możliwości dokonania płatności poprzez System GoPay24.pl, Klient zobowiązany jest do wniesienia opłaty w sposób standardowy i alternatywny – określony przez danego Partnera.
 2. Klient dokonując wpisania danych oświadcza, że wprowadzone dane osobowe są aktualne i zgodne z prawdą.
 3. GoPay może odrzucić polecenie realizacji transakcji w następujących sytuacjach:
  1. uzasadnionego podejrzenia, że płatności są dokonywane przez nieuprawnioną osobę;
  2. dokonywania płatności w sposób niezgodny z obowiązującym prawem;
  3. naruszenia istotnych postanowień Regulaminu lub powtarzającego się naruszania jakichkolwiek postanowień Regulaminu.

§4 KOSZTY

 1. Koszt transmisji danych (połączenie z internetem ) jest zgodny z stawkami poszczególnych Operatorów udostępniających łącze internetowe Klientowi.
 2. Wszelkie rozliczenia są realizowane przez eCard, Klient nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z korzystaniem z usługi.

§5 PRAWA I OBOWIĄZKI GOPAY

 1. GoPay zobowiązany jest do:
  a. Realizowania transakcji zleconych przez Klienta
  b. Zapewnienia dostępu do systemu GoPay24.pl
  c. Zapewnienia bezpieczeństwa transakcji realizowanych przy użyciu systemuGoPay24.pl
  d. Rozpatrywania uwag, reklamacji Klientów, dotyczących systemu w terminie do 14dni od daty doręczenia wiadomości
 2. Klient zobowiązuje się do złożenia dla GoPay wyjaśnień dotyczących transakcji wprzypadku uzasadnionego podejrzenia złamania obowiązującego prawa lub regulaminu Partnera
 1. W przypadku prowadzenia działań konserwacyjnych, aktualizacji, zmian w systemie GoPay24.pl, GoPay zastrzega sobie prawdo do czasowego lub stałego zablokowania serwisu
 2. GoPay nie odpowiada za problemy związane z:
  1. Łączem internetowym niezbędnym do prawidłowej realizacji usługi
  2. Prawidłowym funkcjonowanie Urządzenia Klienta (Komputer, Telefon itp.)
  3. Interfejsami nienależącymi do GoPay

§6 REKLAMACJE

 1. Zgłoszenie Reklamacyjne powinno zawierać:
  1. Telefon lub adres e-mail kontaktowy, na który ma być przekazana odpowiedź
  2. Opis reklamacji
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać wysłane co najmniej jednym z dostępnych sposobów:
  1. Pocztą na adres GoPay al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa
  2. Pocztą elektroniczną na adres biuro@gopay.com.pl
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty doręczenia wiadomości od Klienta

 §7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. GoPay jest uprawniony do jednostronnej zmiany Regulaminu o czym powiadomi Klientów poprzez komunikat na stronie GoPay24.pl/news
 2. GoPay zapewnia, iż dane osobowe Klientów będą przechowywane i przetwarzane przez GoPay zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).
 3. Klient wyraża zgodę na przetwarzania danych osobowych oraz ich zapis w bazie, celem informowania Klienta o zmianach i aktualizacjach dotyczących usług świadczonych przez GoPay